Szkoła Podstawowa im. ks.Jerzego Popiełuszki w Bukowej

 

 

 

PROGRAM

 Godzina :7.45-11.15

 1. Przygotowanie Marzanny

Klasa ma za zadanie przygotować najpiękniejszą Marzannę w czasie 1 godziny.

 1. Mam Talent

Konkurs polega na zaprezentowaniu swojego talentu. 

 1. Konkurs na najciekawsze przebranie

Oceniane będą pomysłowość, zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie kreacji.

 1. Turniej klas

Klasy biorą udział w konkurencjach sportowych, a także wiosennym quizie.

Za zajęcie miejsc- I, II oraz III uczniowie otrzymuje dyplom oraz nagrodę.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

                                Gwarantujemy świetną zabawę!!!                             SU

 

 

MONITORING w Szkole Podstawowej im.ks. Jerzego  Popiełuszki w Bukowej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U.UE L119,s.1) zwane dalej RODO , informuję, iż:

 

 1. Teren Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im.ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Kontakt: tel.846418855 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Amadeusz Małysza, tel. 728-837-516, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust.1pkt.f) RODO.
 5. Podane przez Panią /Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa lub po udowodnieniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu  dostępu do nagrań z monitoringu.
 6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni. Okres może być dłuższy wyłącznie w sytuacji , gdy zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu  dla celów dowodowych w zakresie postepowania przygotowawczego  prowadzonego przez stosowne organy.
 8. Posiada Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia   przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawa wnoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   - w  granicach określonych w przepisach prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/ Pan iż  przetwarzanie  danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
 10. Podane przez Panią /Pana dane osobowe w zakresie wizerunku jest dobrowolne. Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt.4 . konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie obiektu.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany- kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
 12. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :846418855 lub drogą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  MONITORING w GIMNAZJUM W BUKOWEJ

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U.UE L119,s.1) zwane dalej RODO , informuję, iż:

   

  1. Teren Gimnazjum w Bukowej jest objęty monitoringiem wizyjnym.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Gimnazjum w Bukowej reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Kontakt: tel.846418855 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Inspektorem Ochrony Danych jest Amadeusz Małysza, tel. 728-837-516, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust.1pkt.f) RODO.
  5. Podane przez Panią /Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa lub po udowodnieniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu  dostępu do nagrań z monitoringu.
  6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni. Okres może być dłuższy wyłącznie w sytuacji , gdy zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu  dla celów dowodowych w zakresie postepowania przygotowawczego  prowadzonego przez stosowne organy.
  8. Posiada Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia   przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawa wnoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   - w  granicach określonych w przepisach prawa.
  9. Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/ Pan iż  przetwarzanie  danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
  10. Podane przez Panią /Pana dane osobowe w zakresie wizerunku jest dobrowolne. Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt.4 . konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie obiektu.
  11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany- kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
  12. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :846418855 lub drogą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im.ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Amadeusz Małysza, tel. 728 837 516, 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)       realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2)       realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły;

3)       promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów.

 1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych. W pozostałym zakresie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
 2. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na ich zlecenie, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.
 3. Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 1. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), wycofania zgody, lub zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.
 2. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa im.ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez uczniów           i rodziców wizerunków dzieci, innych rodziców oraz innych osób (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.
 5. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 6418855 lub drogą elektroniczną:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gimnazjum  w Bukowej reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Amadeusz Małysza, tel. 728 837 516, 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)       realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2)       realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły;

3)       promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów.

 1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych. W pozostałym zakresie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
 2. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na ich zlecenie, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.
 3. Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 1. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), wycofania zgody, lub zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.
 2. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Gimnazjum  w Bukowej NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez uczniów           i rodziców wizerunków dzieci, innych rodziców oraz innych osób (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.
 5. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 6418855 lub drogą elektroniczną:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.